of zoek in blog

December 2021
CONTRACTMANAGEMENT

Contractmanagement: de volmacht

Bij een project is het cruciaal te weten wie een volmacht heeft voor de vertegenwoordiging van een partij. Aan de orde komen paragraaf 2 lid 4 UAV en vanuit de GC 2005 wordt gekeken naar paragraaf 2.1, 2.4 en 2.6. Ook wordt aandacht gegeven aan een volmacht register en het actueel houden daarvan.
Download
November 2021
PROJECTMANAGEMENT

Planning en het kritieke pad

In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van het woord planning, het kritieke pad, alsmede de vraag welke partij dat procesmatig dient te bewaken.
Download
October 2021
Contractmanagement

Offertekosten

Wat zijn de criteria voor een beroep op offertekosten? Paragraaf 36 lid 4 UAV 2012 en paragraaf 45 lid 3 GC worden behandeld.
Download
September 2021
Contractmanagement

Cessie: de overdracht van een vordering

Ingegaan wordt o.a. op de positie van een voorgeschreven hulppersoon (paragraaf 5 lid 5 GC) en de acceptatieprocedure.
Download
July 2021
Contractmanagement

Wet private kwaliteitsborging

Wat is de impact van de wet private kwaliteitsborging in relatie tot de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek? Het handelt om een opleverdossier (NPR 8092); omkering bewijslast, en verscherpte waarschuwingsplicht.
Download
June 2021
Contractmanagement

Archeologie

De gevolgen van archeologie worden behandeld vanuit de stelsels RAW 2020 (paragraaf 32), de GC 2005 (paragraaf 13 lid 7) en de concept tekst GC 2020, paragraaf 4 lid 4 de afstemmingsplicht m.b.t. conditionering.
Download
May 2021
Systems Engineering

Validatie

Het begrip "Validatie" wordt besproken in de context van de NEN ISO 9001; de ISO/IEC 15288, in relatie tot paragraaf 19 GC. Naast het ophalen van klantwensen en de vertaling in eisen wordt ook ingegaan op aan te leveren validatiebewijs.
Download
May 2021
Contractmanagement

Opinie CoBouw: UAV-GC 2020

Wat zijn de voorgenomen wijzigingen in de nieuwe UAV-GC 2020 t.o.v. de GC 2005? Exit paragraaf 13 en introductie afstemmingsplicht ON t.a.v. omgeving.
Download
April 2021
Systems Engineering

Verificatie

Het begrip "Verificatie" wordt uitgediept in de context van de NEN ISO 9001; de ISO/IEC 15288. Beknopt wordt stilgestaan bij het verificatieproces, verificatieplan en verificatiemethode.
Download
March 2021
Contractmanagement

EMVI-boete en UAV-GC

De EMVI boete wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding. De regeling van de boete is uitgewerkt in artikel 16 basisovereenkomst en paragraaf 36 GC.
Download
February 2021
Contractmanagement

EMVI-plan en eisen uit de overeenkomst

Beloftes uit een plan van aanpak (EMVI plan) worden eisen van de overeenkomst. Binnen schrijven = buiten doen! Die eisen kunnen alleen via de ON wijziging van paragraaf 15 worden gewijzigd en middels acceptatie door de OG.
Download
December 2020
Contractmanagement

Back to back contracteren

Wat houdt back tot back contracteren in en welke criteria stelt de rechtspraak? Wat betekent de clausule "if paid when paid"?
Download
November 2020
Contractmanagement

De keuze voor een contractvorm

Wat zijn criteria te komen tot de keuze voor een bouworganisatiemodel en wat is de rol van de beheerder (assetmanager) binnen het ontwerp?
Download
October 2020
Projectmanagement

Projectmanagement: de S-curve

Welke handvatten biedt de S-curve, waarbij contractuele bouwtijd wordt afgezet tegen productie? Wanneer kan een ON maximale invloed uitoefenen op een project; hoe kan de ON (financieel) voorspelbaar worden?
Download
September 2020
Systems Engineering

Status van informatie en eisenanalyse

De GC maken geen onderscheid tussen bindende en niet bindende informatie. In de tender moeten de (top) eisen al worden geanalyseerd en dient al aandacht te worden besteed aan het verificatie proces en het PKP: projectkwaliteits plan.
Download
July 2020
Systems Engineering

De systeemgrens

De begrippen systeem, objecten binnen een systeem, raakvlakeisen en de systeemgrens worden behandeld.
Download
May 2020
Contractmanagement

Een virus op de bouwplaats

In de bijdrage wordt ingegaan op het begrip overmacht (artikel 6:75 BW). Tevens wordt gekeken naar besluiten van overheden en welke partij de gevolgen dient te dragen onder de UAV 2012 (paragraaf 6 lid 13) en de GC 2005 (paragraaf 11 lid 3).
Download
March 2020
Projectmanagement

Coördinatie

Betreft coördinatie een inspanningsverbintenis of ook deels een resultaatsverplichting? Paragraaf 8 lid 4 GC bepaalt dat in de aanbieding de kosten voor coördinatie moeten zijn verdisconteerd.
Download
February 2020
Risicomanagement

Geotechnische risico's

Paragraaf 29 lid 3 UAV (situatie buiten is anders dan werd voorgespiegeld) wordt afgezet tegen paragraaf 13 GC de afstemmingsplicht van een ON. Wat is de betekenis van paragraaf 15 UAV: is de aannemer ook verantwoordelijk voor zaken in de bodem?
Download
December 2019
Contractmanagement

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

De SCB methodiek dient altijd gelinkt te zijn aan een vast kader, bijvoorbeeld het Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat. SCB bestaat uit een mix van toetsen door OG: de systeemtoest, de procestoest en de producttoets.
Download
November 2019
Contractmanagement

Offertekosten

Besproken worden de formule van de prijswijziging (paragraaf 45 lid 2 GC) en de offertekosten van paragraaf 45 lid 3 GC. Indirecte kosten worden benoemd in de SSK 2010, Bijlage III.
Download
October 2019
Systems Engineering

Opinie CoBouw SE & GC

Een verhandeling over het SE proces vanuit de ISO 15288 in relatie tot het ontwerpproces van een GC werk.
Download
October 2019
Contractmanagement

Procedure van prijsaanbieding

De prijsaanbiedingsprocedure van paragraaf 45 GC wordt besproken. Ook het begrip fictieve aanvaarding door OG van de prijs (paragraaf 45 lid 6) wordt besproken.
Download
September 2019
Contractmanagement

Niet gemeld is geen geld

Schriftelijk waarschuwen, ook precontractueel, is van belang. Zonder melding heeft de ON geen financiële aanspraak. In de tender dient de inschrijver zich te voorzien van professionele bijstand, het niet kennen van de regels wordt een ON hard aangerekend.
Download
July 2019
Contractmanagement

Grenzen aan afwijken van GC

De Gids Proportionaliteit geeft spelregels of en zo ja in hoeverre van de GC 2005 mag worden afgeweken. Advies 301 van de Cie. Van Aanbestedingsexperts wordt besproken. Ook de juridische status van de adviezen van de Cie. Van Aanbestedingsexperts komt aan de orde in een besproken vonnis van de Rechtbank Gelderland.
Download
June 2019
Projectmanagement

Op tijd en volgens eisen opleveren

Hoe moet een eis worden geformuleerd (eisen aan eisen); eisanalyse en toepasselijkheid van algemeen genormeerde eisen die niet door de overeenkomst worden aangestuurd, staan centraal in dit artikel.
Download
May 2019
Contractmanagement

Vergunningen

Het stelsel van vergunningen binnen de GC wordt verkend. Ook de definitie van een DO vanuit de DNR-STB 2014 en de NEN 2574 komt aan de orde in relatie tot de inspanningsverplichting voor opzetvergunningen.
Download
April 2019
Contractmanagement

Aspecten van oplevering

De begrippen oplevering, kleine gebreken en fictieve oplevering komen binnen de context van paragraaf 24 GC aan de orde.
Download
March 2019
Contractmanagement

Stelposten

Aan de orde komen de soorten stelposten; de bruto systematiek en opslagpercentages. Daarnaast een vergelijk van de regeling tussen UAV 2012 en GC 2005.
Download
February 2019
Contractmanagement

Debiteuren en crediteuren

Welke partij binnen een bouwcontract is als eerste aan zet? Wie is de debiteur en wie de crediteur? Wat is de medewerkingsplicht van een OG (artikel 6:58 BW) en wat zijn de gevolgen van crediteursverzuim?
Download
December 2018
Contractmanagement

De consultant als hulppersoon

Wat is de rol van de consultant in een GC contract. Welke spelregels gelden er voor de aansprakelijkheid (DNR 2011) in relatie tot de inspanningsverplichting?
Download
November 2018
Contractmanagement

lnformatie in de GC

Besproken wordt de aansprakelijkheid van de OG voor informatie: bindend versus niet bindend, informatief of indicatieve informatie, waarbij paragraaf 3 lid 2 GC een cruciale rol speelt.
Download
September 2018
Contractmanagement

Acceptatieprocedure GC 2005: slot

De acceptatie door OG van een document van ON heeft niet tot gevolg dat de eisen van de overeenkomst wijzigen.
Download
July 2018
Contractmanagement

Acceptatieprocedure en doorlooptijden

Acceptatie werkt als een stoplichtmodel (paragraaf 23 lid 9 GC). Als OG de procedure onnodig temporiseert, kan deze aansprakelijk zijn: paragraaf 23.16 GC in relatie tot paragraaf 44 lid 1 sub a GC.
Download
June 2018
Projectmanagement

Bouwrijp maken

Beknopt wordt ingegaan op de economische functie van een bestek en de uitspraak 224 van de Cie. van aanbestedingsexperts in relatie tot de te kiezen contractvorm bij bouwrijp maken.
Download
May 2018
Projectmanagement

Waterbouw

Kwaliteitsborging en afwijkingenmanagement staan centraal bij de uitvoering van werken. Er wordt bijzondere focus gelegd op aspecten van waterbouw.
Download
April 2018
Projectmanagement

Rioleringswerken

Nieuw aan te leggen rioolstelsels lenen zich beter voor een GC contract dan de renovatie van bestaande stelsels. In dat geval kan Hoofdstuk 25 RAW een dominante rol vervullen.
Download
March 2018
Projectmanagement

Wegenbouw

Hoofdstuk 81 RAW wordt afgezet tegen een innovatief contract. Tevens komt de flexibele uitvoeringstermijn aan de orde.
Download
February 2018
Risicomanagement

K&L

De gevolgen van het aantreffen van K&L worden besproken vanuit het RAW kader (positie 01.09). Daarnaast aandacht voor de CROW 250/500 publicatie en de status daarvan.
Download
December 2017
Risicomanagement

GC 2005 en bodemaspecten

Behandeld worden de afstemmingsplicht van een ON (paragraaf 13 GC), het risico van verontreiniging, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven (NGE) alsmede de CUR Aanbeveling 105: risicoverdeling geotechniek.
Download
December 2017
Contractmanagement

Opinie CoBouw: de zieke markt

Het betalingsgedrag van opdrachtgevers wordt tegen het licht gehouden van de Gids Proportionaliteit.
Download
November 2017
Contractmanagement

GC en het procesdeel (VSP)

Aan de orde komen planningsmanagement, omgevingsmanagement en risicomanagement (NEN ISO 31000).
Download
October 2017
Contractmanagement

GC en de Vraagspecificatie (VSE)

Er wordt nader ingegaan op de termen PVE, VO, DO en UO in relatie tot de DNR-STB 2014.
Download
September 2017
Contractmanagement

GC en wettelijke kaders

Er wordt een link gelegd tussen de GC het wettelijke regime: Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit, Aanneming van werk en het algemene verbintenissenrecht van Boek 6.
Download
July 2017
Contractmanagement

GC en Contractdocumenten

De diverse contractdocumenten worden besproken alsmede de rangregeling bij tegenstrijdigheden (artikel 3 lid 2 Basisovereenkomst).
Download
June 2017
Contractmanagement

De structuur van een GC contract

Er wordt ingegaan op de structuur van een GC contract: het verschil tussen artikelen en paragrafen. Ook de zogenoemde "indien en tenzij" paragrafen komen aan bod in relatie tot de Gids Proportionaliteit.
Download