of zoek in blog

May 2024
CONTRACTMANAGEMENT

Nieuwe zorgplicht flora & fauna

Per 01 januari 2024 is er een nieuwe omgevingswet waarbij tal van zaken zijn veranderd. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de nieuwe ecologische zorgplicht. Voordat feitelijke werkzaamheden kunnen worden verricht moet de aannemer steeds nagaan of sprake is van de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Het negeren van die plicht is een economisch delict. De zorgplicht moet steeds worden nagekomen, wie verantwoordelijk is voor de ecologische informatie is steeds afhankelijk van de soort overeenkomst.
Download
April 2024
CONTRACTMANAGEMENT

Interne kwaliteitsborging

Er is een tendens waarneembaar dat projecten steeds meer moeten worden uitgevoerd op basis van kwaliteitsborging. Het hebben van een NEN ISO 9001 certificaat is dus niet alleen belangrijk maar ook voorwaarde een project binnen een beheerste procesmatige omgeving te kunnen uitvoeren. Het niet werken conform dat systeem, terwijl dat wel contractueel was overeengekomen, kan vergaande gevolgen hebben voor de aannemer. In deze bijdrage worden enkele rechtszaken over dit onderwerp behandeld.
Download
February 2024
CONTRACTMANAGEMENT

Aannemers eerder aansprakelijk

Uit een recente uitspraak van de hoogste rechter in Nederland kan worden afgeleid dat aannemers eerder aansprakelijk zijn voor hun bouwactiviteiten. Bouwen is maatwerk. Hetzelfde geldt voor de juiste inrichting van contracten en het tijdig overleggen met de verzekeraar. Bij ieder project moet worden bekeken welke zorgvuldigheidsnormen toepasselijk zijn, wat is de monitoring daarvan tijdens de realisatie en welke financiële effecten heeft dit voor de prijs?
Download
January 2024
CONTRACTMANAGEMENT

GC-contracten en participatie

Met de invoering van de Omgevingswet per 01 januari 2024 worden vele wijzigingen doorgevoerd. In deze bijdrage wordt gekeken wat het begrip participatie inhoudt en wat de mogelijke impact kan zijn voor UAV-GC contracten. De markt zal zich terdege moeten gaan oriënteren op het nieuwe proces van vergunningverlening, waarbij stakeholders vroegtijdig moeten worden betrokken. Als in de tenderfase hier geen aandacht voor is zullen risico’s in de vorm van uitloop van het werk en extra kosten het gevolg kunnen zijn.
Download
December 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Aansprakelijkheid toeleverancier

Het komt steeds vaker voor dat toeleveranciers naast productinformatie ook panklare projectadviezen geven. Er wordt dan geadviseerd hoe hun materialen op detailniveau moeten worden verwerkt. In deze bijdrage wordt de positie van de toeleverancier geanalyseerd. Naast een overeenkomst van koop komen er ook bemoeienissen met het ontwerp. Op basis van rechtspraak blijkt dat de aansprakelijkheid hierdoor wezenlijk kan worden verzwaard. Ook worden tips gegeven voor disclaimers.
Download
November 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Wie betaalt de kwaliteitsborger?

Met de invoering van de Omgevingswet per 01 januari 2024 komt de verplicht wettelijke inschakeling van de kwaliteitsborger in beeld. Hoog tijd te kijken wat zijn positie binnen een bouwcontract is en welke partij de kosten van de borger moet voldoen. Of en onder welke omstandigheden de borger toegang krijgt tot de bouwvergadering en wat de verhouding met de UAV-directie zal worden moet in de praktijk gaan blijken.
Download
October 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Aansprakelijkheid van adviseur

In de sector wordt het binnen de contractkaders steeds drukker. Naast klassieke partijen als aannemers en architecten zijn er tal van consultants en adviseurs. Deze groep heeft uiteindelijk vaak een beslissende rol in (ontwerp) keuzen. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de aansprakelijkheid van deze groep? Tijd om eens stil te staan bij de juridische positie van deze opdrachtnemers aan de hand van recente uitspraken.
Download
September 2023
PROJECTMANAGEMENT

Afwijkingen schrijven

Om in een beheerst proces te werken is het van wezenlijk belang de systematiek van kwaliteitsborging te doorgronden. In deze publicatie wordt hier dieper op ingegaan en wordt verklaard waar het begrip "afwijking" vandaan komt. Het schrijven van goede afwijkingen vormt de rode draad van goed projectmanagement. Ook wordt nader ingegaan op het verschil tussen een afwijking en de wijzigingsprocedure. Tenslotte zien we wat de koppeling is tussen te nemen preventieve maatregelen en het actueel houden van het risicodossier.
Download
August 2023
CONTRACTMANAGEMENT

UAV-GC:de systematiek van wijzigingen - deel 2

Dit artikel is het slot van een tweeluik over de vraag wanneer er nu sprake is van een OG VTW of een opdrachtnemers wijziging. We zien dat niet onder alle omstandigheden een initiatief voor een wijziging vanuit de ON ook een ON VTW hoeft te zijn. Belangrijker is te kijken naar de oorzaak van de wijziging. Is die aan een OG toe te rekenen, dan is sprake van een OG VTW.
Download
June 2023
Contractmangement

UAV-GC:de systematiek van wijzigingen - deel 1

Veel discussies doen zich bij GC-contracten voor over de vraag of nu sprake is van een zogenoemde opdrachtgevers wijziging (OG Vtw) of dat er sprake is van een ON wijziging. Reden om de procedure van de wijzigingen eens nader te bekijken. In deze bijdrage komen ondermeer aan de orde: het stelsel van de opdrachtgevers wijziging (expliciet of impliciet); de prijsaanbiedingsprocedure en offerte kosten.
Download
May 2023
CONTRACTMANAGEMENT

RAW-bestek & informatierisico

Bij een RAW-bestek zit veel informatie. In de praktijk kan hierdoor snel een discussie ontstaan over de vraag welke partij (opdrachtgever of aannemer) waarvoor verantwoordelijk is. Deze bijdrage gaat uitgebreid op deze vraag in, waarbij ook diverse voorbeelden vanuit de rechtspraak worden belicht. Tenslotte kijken we ook naar de meldplicht van een aannemer in de inschrijffase. Het artikel vormt een tweeluik met de vorige bijdrage (land en Water april 2023) over de RAW- systematiek.
Download
April 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Het Raw-bestek

In deze bijdrage staat de RAW-systematiek centraal. Beknopt worden de Delen 1, 2 en 3 besproken met de koppeling met de UAV 2012. Ook komt de economische functie van het bestek aan de orde en wordt het begrip kostenhomogeniteit behandeld.
Download
February 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Twee keer waarschuwen voor hetzelfde risico

Uit recente rechtspraak blijkt dat een aannemer soms tweemaal moet waarschuwen voor hetzelfde risico: namelijk en bij het uitbrengen van de offerte én bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast wordt een uitspraak besproken over bouwtijdverlenging en wordt bezien wat van de aannemer wordt verwacht als hij voortbouwt op de ontwerpdocumenten van de opdrachtgever.
Download
January 2023
CONTRACTMANAGEMENT

Hybride bestek

In dit artikel wordt aandacht besteed aan een rechtszaak over een hybride bestek. Naast resultaatsverplichtingen (een damwand met een dikte van 7.5 mm) was er voor de aannemer ook een ontwerpverplichting uit hoofde van de CUR 166. De arbiters geven duidelijk aan dat in een RAW ook prestatie-eisen kunnen zijn verwoord. Bij twijfel over strijdigheid had de inschrijver vragen moeten stellen bij de Nota van Inlichtingen.
Download
December 2022
PROJECTMANAGEMENT

Eisen en gebreken

Het niet voldoen aan een eis is een gebrek. Toch mag niet ieder gebrek leiden tot een weigering het werk te aanvaarden. Er wordt nader ingezoomd op het opleverproces binnen de GC 2005. Ook het verschil tussen vervroegde ingebruikneming en opleveren komt aan de orde. Tenslotte wordt aandacht besteed aan rechtspraak over niet complete opleverdossiers.
Download
November 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Prijsstijgingen

Wat is de impact van de gevolgen van Covid 19 danwel de Oekraïne crisis voor de prijs van projecten? Ondermeer komen aan de orde: het prijsvastbeding, het recht van opschorting, de opeisbaarheid van de bijbetaling, het leerstuk van kostenverhogende omstandigheden en het toepassingsmoment van par 44 UAV-GC 2005. Dit alles bezien vanuit de rechtspraak.
Download
October 2022
RISICOMANAGEMENT

Risicoallocatie regelingen

In dit artikel wordt ingegaan op diverse risicoallocatie regelingen en hun betekenis voor het contract. Welke risico’s mag een opdrachtgever bij de markt alloceren? Wat is de invloed van Voorschrift 3.9.A Gids Proportionaliteit dat zegt dat risico’s door de markt gedragen moeten kunnen worden. Een actueel overzicht van de rechtspraak geeft inzicht.
Download
September 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Ontwerpverantwoordelijkheid

In de praktijk rijzen tal van vragen welke partij verantwoordelijk is voor welke ontwerpinput bij een GC-contract. Een overzicht met recente rechtspraak geeft helderheid. Een opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor hetgeen door haar wordt aangedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Daarnaast is de ontwerpopgave van een opdrachtnemer niet bedoeld om fouten te herstellen in ontwerpprocessen van de opdrachtgever, anders dan via bijbetaling.
Download
July 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Stop- en bijwoonpunten in een GC-contract

Stop, - en bijwoonpunten vormen in een GC-contract tools voor een opdrachtgever controle uit te oefenen op het feitelijke bouwproces. Genoemde milestones worden dan door de opdrachtgever in het goed te keuren verificatieplan opgenomen. Een stoppunt wordt behandeld als de procedure van acceptatie; er is letterlijk sprake van een stoplichtmodel: go of no-go. Een bijwoonpunt betreft de toetsingsprocedure.
Download
May 2022
CONTRACTMANAGEMENT

UAV-GC-overeenkomst met raamactiviteiten

Alhoewel de RAW-systematiek is toegesneden op Raamovereenkomsten, kan dit ook binnen een GC-contract worden opgenomen. Uit het besproken vonnis blijkt dat dit niet zonder gevaar is. Arbiters gaan in op het ontstaan van een deelopdracht, een eventueel afgegeven omzetgarantie en de door inschrijver opgegeven prijs per eenheid voor indicatieve hoeveelheden.
Download
March 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Winst, risico en algemene kosten

In deze bijdrage staat het begrip winst, risico en algemene kosten (wrak) centraal. Dit vanuit de systematiek van de GC. Ook wordt gekeken naar recente rechtspraak waarbij het wrak percentage op voorhand was gefixeerd. Niet klagen in de tender kan de opdrachtnemer dan duur komen te staan.
Download
February 2022
Systems Engineering

Systems Engineering & Float

In deze bijdrage komen aan de orde het begrip probabilistische planning, het kritieke pad en float. Ook wordt het verschil uitgelegd tussen SBS: System Breakdown Structure en WBS: Work Breakdown Structure. Een goede planning begint met een deugdelijke WBS ook wel de werkpakketten genoemd.
Download
January 2022
CONTRACTMANAGEMENT

Contact maar geen Contract

In dit artikel wordt ingegaan op de status van een VTO (verzoek tot opheldering) en een start (werk) gesprek. Hieruit blijkt dat hetgeen een inschrijver verklaart onderdeel wordt van de te sluiten overeenkomst. In een dergelijk gesprek mag de aanbesteder echter geen voorwaarden wijzigen, dit komt in strijd met het transparantiebeginsel.
Download
December 2021
CONTRACTMANAGEMENT

Contractmanagement: de volmacht

Bij een project is het cruciaal te weten wie een volmacht heeft voor de vertegenwoordiging van een partij. Aan de orde komen paragraaf 2 lid 4 UAV en vanuit de GC 2005 wordt gekeken naar paragraaf 2.1, 2.4 en 2.6. Ook wordt aandacht gegeven aan een volmacht register en het actueel houden daarvan.
Download
November 2021
PROJECTMANAGEMENT

Planning en het kritieke pad

In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van het woord planning, het kritieke pad, alsmede de vraag welke partij dat procesmatig dient te bewaken.
Download
October 2021
Contractmanagement

Offertekosten

Wat zijn de criteria voor een beroep op offertekosten? Paragraaf 36 lid 4 UAV 2012 en paragraaf 45 lid 3 GC worden behandeld.
Download
September 2021
Contractmanagement

Cessie: de overdracht van een vordering

Ingegaan wordt o.a. op de positie van een voorgeschreven hulppersoon (paragraaf 5 lid 5 GC) en de acceptatieprocedure.
Download
July 2021
Contractmanagement

Wet private kwaliteitsborging

Wat is de impact van de wet private kwaliteitsborging in relatie tot de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek? Het handelt om een opleverdossier (NPR 8092); omkering bewijslast, en verscherpte waarschuwingsplicht.
Download
June 2021
Contractmanagement

Archeologie

De gevolgen van archeologie worden behandeld vanuit de stelsels RAW 2020 (paragraaf 32), de GC 2005 (paragraaf 13 lid 7) en de concept tekst GC 2020, paragraaf 4 lid 4 de afstemmingsplicht m.b.t. conditionering.
Download
May 2021
Contractmanagement

Opinie CoBouw: UAV-GC 2020

Wat zijn de voorgenomen wijzigingen in de nieuwe UAV-GC 2020 t.o.v. de GC 2005? Exit paragraaf 13 en introductie afstemmingsplicht ON t.a.v. omgeving.
Download
May 2021
Systems Engineering

Validatie

Het begrip "Validatie" wordt besproken in de context van de NEN ISO 9001; de ISO/IEC 15288, in relatie tot paragraaf 19 GC. Naast het ophalen van klantwensen en de vertaling in eisen wordt ook ingegaan op aan te leveren validatiebewijs.
Download
April 2021
Systems Engineering

Verificatie

Het begrip "Verificatie" wordt uitgediept in de context van de NEN ISO 9001; de ISO/IEC 15288. Beknopt wordt stilgestaan bij het verificatieproces, verificatieplan en verificatiemethode.
Download
March 2021
Contractmanagement

EMVI-boete en UAV-GC

De EMVI boete wordt gezien als een gefixeerde schadevergoeding. De regeling van de boete is uitgewerkt in artikel 16 basisovereenkomst en paragraaf 36 GC.
Download
February 2021
Contractmanagement

EMVI-plan en eisen uit de overeenkomst

Beloftes uit een plan van aanpak (EMVI plan) worden eisen van de overeenkomst. Binnen schrijven = buiten doen! Die eisen kunnen alleen via de ON wijziging van paragraaf 15 worden gewijzigd en middels acceptatie door de OG.
Download
December 2020
Contractmanagement

Back to back contracteren

Wat houdt back tot back contracteren in en welke criteria stelt de rechtspraak? Wat betekent de clausule "if paid when paid"?
Download
November 2020
Contractmanagement

De keuze voor een contractvorm

Wat zijn criteria te komen tot de keuze voor een bouworganisatiemodel en wat is de rol van de beheerder (assetmanager) binnen het ontwerp?
Download
October 2020
Projectmanagement

Projectmanagement: de S-curve

Welke handvatten biedt de S-curve, waarbij contractuele bouwtijd wordt afgezet tegen productie? Wanneer kan een ON maximale invloed uitoefenen op een project; hoe kan de ON (financieel) voorspelbaar worden?
Download
September 2020
Systems Engineering

Status van informatie en eisenanalyse

De GC maken geen onderscheid tussen bindende en niet bindende informatie. In de tender moeten de (top) eisen al worden geanalyseerd en dient al aandacht te worden besteed aan het verificatie proces en het PKP: projectkwaliteits plan.
Download
July 2020
Systems Engineering

De systeemgrens

De begrippen systeem, objecten binnen een systeem, raakvlakeisen en de systeemgrens worden behandeld.
Download
May 2020
Contractmanagement

Een virus op de bouwplaats

In de bijdrage wordt ingegaan op het begrip overmacht (artikel 6:75 BW). Tevens wordt gekeken naar besluiten van overheden en welke partij de gevolgen dient te dragen onder de UAV 2012 (paragraaf 6 lid 13) en de GC 2005 (paragraaf 11 lid 3).
Download
March 2020
Projectmanagement

Coördinatie

Betreft coördinatie een inspanningsverbintenis of ook deels een resultaatsverplichting? Paragraaf 8 lid 4 GC bepaalt dat in de aanbieding de kosten voor coördinatie moeten zijn verdisconteerd.
Download
February 2020
Risicomanagement

Geotechnische risico's

Paragraaf 29 lid 3 UAV (situatie buiten is anders dan werd voorgespiegeld) wordt afgezet tegen paragraaf 13 GC de afstemmingsplicht van een ON. Wat is de betekenis van paragraaf 15 UAV: is de aannemer ook verantwoordelijk voor zaken in de bodem?
Download
December 2019
Contractmanagement

Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)

De SCB methodiek dient altijd gelinkt te zijn aan een vast kader, bijvoorbeeld het Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat. SCB bestaat uit een mix van toetsen door OG: de systeemtoest, de procestoest en de producttoets.
Download
November 2019
Contractmanagement

Offertekosten

Besproken worden de formule van de prijswijziging (paragraaf 45 lid 2 GC) en de offertekosten van paragraaf 45 lid 3 GC. Indirecte kosten worden benoemd in de SSK 2010, Bijlage III.
Download
October 2019
Systems Engineering

Opinie CoBouw SE & GC

Een verhandeling over het SE proces vanuit de ISO 15288 in relatie tot het ontwerpproces van een GC werk.
Download
October 2019
Contractmanagement

Procedure van prijsaanbieding

De prijsaanbiedingsprocedure van paragraaf 45 GC wordt besproken. Ook het begrip fictieve aanvaarding door OG van de prijs (paragraaf 45 lid 6) wordt besproken.
Download
September 2019
Contractmanagement

Niet gemeld is geen geld

Schriftelijk waarschuwen, ook precontractueel, is van belang. Zonder melding heeft de ON geen financiële aanspraak. In de tender dient de inschrijver zich te voorzien van professionele bijstand, het niet kennen van de regels wordt een ON hard aangerekend.
Download
July 2019
Contractmanagement

Grenzen aan afwijken van GC

De Gids Proportionaliteit geeft spelregels of en zo ja in hoeverre van de GC 2005 mag worden afgeweken. Advies 301 van de Cie. Van Aanbestedingsexperts wordt besproken. Ook de juridische status van de adviezen van de Cie. Van Aanbestedingsexperts komt aan de orde in een besproken vonnis van de Rechtbank Gelderland.
Download
June 2019
Projectmanagement

Op tijd en volgens eisen opleveren

Hoe moet een eis worden geformuleerd (eisen aan eisen); eisanalyse en toepasselijkheid van algemeen genormeerde eisen die niet door de overeenkomst worden aangestuurd, staan centraal in dit artikel.
Download
May 2019
Contractmanagement

Vergunningen

Het stelsel van vergunningen binnen de GC wordt verkend. Ook de definitie van een DO vanuit de DNR-STB 2014 en de NEN 2574 komt aan de orde in relatie tot de inspanningsverplichting voor opzetvergunningen.
Download
April 2019
Contractmanagement

Aspecten van oplevering

De begrippen oplevering, kleine gebreken en fictieve oplevering komen binnen de context van paragraaf 24 GC aan de orde.
Download
March 2019
Contractmanagement

Stelposten

Aan de orde komen de soorten stelposten; de bruto systematiek en opslagpercentages. Daarnaast een vergelijk van de regeling tussen UAV 2012 en GC 2005.
Download
February 2019
Contractmanagement

Debiteuren en crediteuren

Welke partij binnen een bouwcontract is als eerste aan zet? Wie is de debiteur en wie de crediteur? Wat is de medewerkingsplicht van een OG (artikel 6:58 BW) en wat zijn de gevolgen van crediteursverzuim?
Download
December 2018
Contractmanagement

De consultant als hulppersoon

Wat is de rol van de consultant in een GC contract. Welke spelregels gelden er voor de aansprakelijkheid (DNR 2011) in relatie tot de inspanningsverplichting?
Download
November 2018
Contractmanagement

lnformatie in de GC

Besproken wordt de aansprakelijkheid van de OG voor informatie: bindend versus niet bindend, informatief of indicatieve informatie, waarbij paragraaf 3 lid 2 GC een cruciale rol speelt.
Download
September 2018
Contractmanagement

Acceptatieprocedure GC 2005: slot

De acceptatie door OG van een document van ON heeft niet tot gevolg dat de eisen van de overeenkomst wijzigen.
Download
July 2018
Contractmanagement

Acceptatieprocedure en doorlooptijden

Acceptatie werkt als een stoplichtmodel (paragraaf 23 lid 9 GC). Als OG de procedure onnodig temporiseert, kan deze aansprakelijk zijn: paragraaf 23.16 GC in relatie tot paragraaf 44 lid 1 sub a GC.
Download
June 2018
Projectmanagement

Bouwrijp maken

Beknopt wordt ingegaan op de economische functie van een bestek en de uitspraak 224 van de Cie. van aanbestedingsexperts in relatie tot de te kiezen contractvorm bij bouwrijp maken.
Download
May 2018
Projectmanagement

Waterbouw

Kwaliteitsborging en afwijkingenmanagement staan centraal bij de uitvoering van werken. Er wordt bijzondere focus gelegd op aspecten van waterbouw.
Download
April 2018
Projectmanagement

Rioleringswerken

Nieuw aan te leggen rioolstelsels lenen zich beter voor een GC contract dan de renovatie van bestaande stelsels. In dat geval kan Hoofdstuk 25 RAW een dominante rol vervullen.
Download
March 2018
Projectmanagement

Wegenbouw

Hoofdstuk 81 RAW wordt afgezet tegen een innovatief contract. Tevens komt de flexibele uitvoeringstermijn aan de orde.
Download
February 2018
Risicomanagement

K&L

De gevolgen van het aantreffen van K&L worden besproken vanuit het RAW kader (positie 01.09). Daarnaast aandacht voor de CROW 250/500 publicatie en de status daarvan.
Download
December 2017
Contractmanagement

Opinie CoBouw: de zieke markt

Het betalingsgedrag van opdrachtgevers wordt tegen het licht gehouden van de Gids Proportionaliteit.
Download
December 2017
Risicomanagement

GC 2005 en bodemaspecten

Behandeld worden de afstemmingsplicht van een ON (paragraaf 13 GC), het risico van verontreiniging, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven (NGE) alsmede de CUR Aanbeveling 105: risicoverdeling geotechniek.
Download
November 2017
Contractmanagement

GC en het procesdeel (VSP)

Aan de orde komen planningsmanagement, omgevingsmanagement en risicomanagement (NEN ISO 31000).
Download
October 2017
Contractmanagement

GC en de Vraagspecificatie (VSE)

Er wordt nader ingegaan op de termen PVE, VO, DO en UO in relatie tot de DNR-STB 2014.
Download
September 2017
Contractmanagement

GC en wettelijke kaders

Er wordt een link gelegd tussen de GC het wettelijke regime: Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit, Aanneming van werk en het algemene verbintenissenrecht van Boek 6.
Download
July 2017
Contractmanagement

GC en Contractdocumenten

De diverse contractdocumenten worden besproken alsmede de rangregeling bij tegenstrijdigheden (artikel 3 lid 2 Basisovereenkomst).
Download
June 2017
Contractmanagement

De structuur van een GC contract

Er wordt ingegaan op de structuur van een GC contract: het verschil tussen artikelen en paragrafen. Ook de zogenoemde "indien en tenzij" paragrafen komen aan bod in relatie tot de Gids Proportionaliteit.
Download