Publicaties

Oktober 2021

Offertekosten verhalen

Inherent aan de realisatie van bouw,- en infraprojecten is dat deze steeds op een unieke locatie worden gerealiseerd. De omgevingsfactoren die een dergelijk werk beïnvloeden zijn dus steeds anders. Kun je offer-tekosten voor aanpassingen laten vergoeden door de opdrachtgever?.

 

September 2021

Cessie: de overdracht van een vordering

Een belangrijk kenmerk van overeenkomsten is dat deze rechten en verplichtingen inhouden voor alleen de partijen van de overeenkomst; het zogenoemde exclusiviteitsbeginsel. Toch komt het met regelmaat voor dat een partij een vorderingsrecht op de wederpartij, om haar moverende redenen, wenst over te dragen.

 

Juli 2021

Wet private kwaliteitsborging

De gewijzigde omgevingswet zal per 1 juli 2022 worden ingevoerd. Met deze operatie wordt tevens het burgerlijk wetboek, titel aanneming van werk aangepast. Een beknopt overzicht van wat de impact van de wijzigingen betekent voor een geiëntegreerd contract op basis van de UAV GC.

 

Juni 2021

Bescherming archeologisch erfgoed

Het Verdrag van Malta uit 1992 beschermt archeologisch erfgoed. Via de Erfgoedwet zijn de meest relevante bepalingen overgeheveld naar de Omgevingswet. Uitgangspunt is steeds dat onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van archeologische waarden voordat ruimtelijke plannen kunnen worden uitgevoerd.

 

Mei 2021

Validatie gaat over het verwachtingspatroon

In de vorige Land + Water werd stilgestaan bij het begrip Verificatie waarbij het handelde om het op objectieve wijze aantoonbaar maken van de eisen van de overeenkomst, waarbij steeds naar de project specifieke context van het contract moet worden gekeken. Bij het begrip validatie is dat niet anders.

 

Mei 2021

De UAV-GC 2020: don't mention the war

Aanbesteden - Inmiddels liggen de conceptteksten van de UAV-GC 2020 ter visie bij het CROW. Wat een feest. Na een paar vlieguren staan de meest significante wijzigingen op het netvlies. Ik vraag me hardop af: is dit nu het lang verwachte resultaat? Welke zaken worden nu opgehelderd en verbeterd vergeleken met de oude versie? Welke zaken die voorheen ontbraken worden goed en deugdelijk aangevuld?

 

April 2021

V&V deel I: het Verificatie-spook

Overeenkomsten en de daarin gehanteerde begrippen dienen smart te zijn. Indien niet aan het bepaalbaarheidsvereiste van artikel 6: 227 BW wordt voldaan, worden termen en begrippen door partijen zelf ingekleurd. Uiteindelijk vertaalt zich dat in faalkosten omdat sowieso of opdrachtgever of opdrachtnemer aan de lat komt te staan om meer activiteiten uit te voeren dan van tevoren gecalculeerd.

 

Maart 2021

EMVI-boete en UAV-GC

In de vorige Land + Water werd kort stilgestaan bij het gunningscriterium EMVI. De inschrijver die het beste scoort op de prijs-kwaliteit-verhouding (BPKV) zal in beginsel het werk worden opgedragen. De BPKV-systematiek voorziet in een fictieve korting op de kwaliteitsscore. De korting is fictief omdat die alleen geldt voor de onderlinge beoordeling van de inschrijvers.

 

Februari 2021

Emvi-plan en eisen uit de overeenkomst

Bij geïntegreerde contracten zal het gunningscriterium vrijwel altijd Emvi zijn, waarbij de inschrijver die de beste prijs-kwaliteitverhouding scoort het werk zal worden gegund. In deze systematiek van economisch meest voordelige inschrijving, is het voor inschrijvers de kunst niet alleen helder en pakkend te formuleren, ook moeten zij de aanbesteder verleiden met hun denkrichting mee te gaan.

 

December 2020

Back to back contracteren

Bij grote contracten wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenoemde back to back-constructie (B2B). Het is dan de wens van de hoofdaannemer de spelregels en rechten en verplichtingen die voor hem jegens de opdrachtgever gelden, één op één te verleggen naar de onderaannemer.

 

November 2020

De keuze voor een contractvorm

Anno 2020 kan een opdrachtgever kiezen voor een veelheid aan bouworganisatiemodellen. Het lijkt er soms op dat in deze cafetaria-achtige omgeving de keus voor een contractvorm sneller wordt gemaakt dan de consument die zit na te denken over de kroket of toch maar die bamischijf.

 

Oktober 2020

De keuze voor een contractvorm

Anno 2020 kan een opdrachtgever kiezen voor een veelheid aan bouworganisatiemodellen. Het lijkt er soms op dat in deze cafetariaachtige omgeving de keus voor een contractvorm sneller wordt gemaakt dan de consument die zit na te denken over de kroket of toch maar die bamischijf.

 

Oktober 2020

Proiectmanagement: de S-curve

Anders dan bij een traditioneel werk op basis van de RAW, dient bij het inschrijven op een GC-contract met Systems Engineering (SE) een relatief groot deel van de aanneemsom te worden begroot voor het managen van de processen voortvloeiend uit de vraagspecificatie Proces (VSP).

 

September 2020

'lnformatieve' documenten niet vriiblijvend

Een vaak gehoorde opmerking van opdrachtnemers is dat zij relatief weinig doen met door de opdrachtgever bij een tender verstrekte informatie die als niet bindend wordt gelabeld. Vaak wordt hier ook de term 'informatief' gebruikt; veelal in combinatie met de tekst dat een inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de interpretatie van die informatieve documenten.

 

Juli 2020

De systeemgrens: raakvlak tussen SE en GC

Geïntegreerde contracten op basis van de GC 2005 worden in de infrabranche vrijwel altijd gekoppeld aan de methodiek van Systems Engineering (SE}. Binnen SE staat het systeemdenken centraal. In een systeem functioneren tal van objecten met elkaar. Het systeem zelf wordt begrensd door letterlijk de syteemgrens.

 

Mei 2020

Een virus op de bouwplaats

Een zeer actuele vraag is wat de juridische impact is van virusgerelateerde maatregelen voor een bouwwerk. Daar waar een werk door het coronavirus zou stagneren, is een eerste en overigens niet onlogische gedachte dat dit voor de bij de bouw betrokken partijen overmacht oplevert. Artikel 6:75 BW stelt dat in een geval van overmacht, de tekortkoming, namelijk de uitloop en het eventueel later opleveren dan contractueel overeengekomen, niet een aan partijen toe te rekenen omstandigheid is.

 

Maart 2020

Coördinatie en GC 2005

Het is bij grote projecten standaard dat meerdere partijen bij de realisatie van het werk tegelijkertijd op dezelfde locatie werkzaam zijn. Als die partijen met elkaar gemeen hebben dat zij dezelfde opdrachtgever hebben en hun werkzaamheden van invloed zijn op het werk, wordt gesproken over nevenaanneming.

 

Februari 2020

Geotechnische risico's verstrekkend

Het is druk onder het maaiveld. De aanwezigheid van een veelheid aan kabels en leidingen, bodemvreemde materialen, obstakels, en aardlagen van verschillende soort en dikte maken dat bij vrijwel ieder gww-project aanzienlijke risico's aanwezig zijn indien op de voorgenomen locatie niet afdoend vooronderzoek heeft plaatsgevonden.

 

December 2019

GC 2005 en SCB

In een innovatief contract op basis van de GC 2005 heeft de opdrachtgever feitelijk alleen de mogelijkheid de kwaliteit van de werkzaamheden van een opdrachtnemer te controleren via de figuren van toetsing en acceptatie.

 

November 2019

Offertekosten doorberekenen

In de tenderfase calculeert de inschrijver het werk waarbij de inschrijfsom bij gunning de aanneemsom wordt. Idealiter vinden er geen wijzigingen plaats en kan het werk binnen het budget en de contractuele planning worden opgeleverd. Wie betaalt de kosten voor het maken van een offerte bij een wijziging?

 

Oktober 2019

GC: procedure van prijsaanbieding

Doordat de basisovereenkomst in artikel 2 lid 3 spreekt van een 'totaalbedrag' is bij een GC-werk sprake van een vaste aanneemsom. Het werk moet dan ook worden gerealiseerd zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding, tenzij dat in de GC is voorgeschreven of is bedoeld.

 

September 2019

Niet gemeld is geen geld

Als een aannemer zijn financiële aanspraken op een opdrachtgever niet tijdig schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, bestaat het gevaar op verlies van de claim. Voor de wijzigingenprocedure ligt dat principe besloten in § 45 lid 2 GC waarbij de opdrachtnemer een schriftelijke prijsaanbieding moet maken.

 

Juli 2019

Grenzen aan afwijken van GC

Alhoewel het aanbestedingsrecht primair gezien kan worden als een set spelregels voor hoe tot de inkoop van een opdracht kan worden gekomen, zijn er ook bepalingen die zich inhoudelijk met een op te tuigen overeenkomst bemoeien.

 

LandwaterJuni 2019

Op tiid en volgens eisen opleveren

Een van de hoofdverplichtingen van een opdrachtnemer is het werk op de vastgestelde datum op te leveren. Voldoet het werk op dat moment niet aan de eisen van de overeenkomst, dan bepaalt § 4 lid 1 GC dat sprake is van een gebrek.

Mei 2019

Vergunningen en GC 2005

Binnen een traditioneel bestek op basis van de UAV 2012 is de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van diverse vergunningen volstrekt transparant. Het bestek definieert als een beschrijving van het werk, waarbij het detailniveau zich doorgaans bevindt op D0-niveau (definitief ontwerp).

 

LandwaterApril 2019

GC 2005: Aspecten van oplevering

Het is van groot belang dat zowel de opdrachtgever alsook de opdrachtnemer stipt het protocol van § 24 GC m.b.t. keuring en aanvaarding naleven. Het rechtsgevolg van de oplevering is immers binnen een bouwproject een zeer belangrijk ijkpunt.

Maart 2019

GC 2005: Stelposten

Net als in de RAW-systematiek, die de UAV 2012 aanstuurt, zien we bij een geintegreerd contract de rechtsfiguur van de stelpost terugkomen. De modelbasis overeenkomst, verder te noemen: de overeenkomst, gaat in artikel 2 lid 4 uit van een vaste aanneemsom door het gebruik van de term 'totaalbedrag'.

 

LandwaterFebruari 2019

GC 2005: debiteuren en crediteuren

Binnen de Modelbasisovereenkomst acteren doorgaans twee contractuele partijen: de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor de wederzijdse inkleuring van rechten en plichten is het goed te beseffen dat partijen over en weer elkaars debiteur en crediteur zijn, waarbij het relevant is de juridische volgorde in het oog te houden.

December 2018

GC 2005 en consulting

Anders dan in een RAW-bestek is nu ook een opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitwerken van delen van de vraagspecificatie: VO, DO of UO. Als die engineeringwerkzaamheden niet door het bedrijf van de opdrachtnemer zelf worden uitgevoerd, wordt veelal een raadgevend adviesbureau geconsulteerd.

 

LandwaterNovember 2018

lnformatie in de GC: een rechtspraakoverzicht

Binnen een GC-contract kan de opdrachtgever informatie ter beschikking stellen via de vraagspecificatie of via artikel 7 basisovereenkomst. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever op basis van § 3 lid GC verantwoordelijk is voor de inhoud van de door hem verstrekte informatie. Dit leidt tot uitzondering indien de informatie klaarblijkelijk fouten bevat en kan worden aangenomen dat een opdrachtnemer op basis van § 4 lid 7 sub d GC een waarschuwingsverplichting heeft.

September 2018

Acceptatieprocedure GC 2005: slot

In Land + Water 7/8-2018 werd al stilgestaan bij de doorlooptijden van de acceptatieprocedure. In het slot van deze tweeluik zullen enkele in de praktijk voorkomende perikelen rondom het acceptatieproces worden behandeld.

 

LandwaterJuli 2018

Doorlooptijden acceptatieprocedure GC 2005 cruciaal

In een GC-contract acteert, anders dan in een RAW-bestek, geen UAV-directie (Uniforme Administratieve Voorwaarden). Toch heeft een opdrachtgever behoefte de te leveren kwaliteit van een opdrachtnemer te beproeven. Hiertoe kan hij gebruikmaken van een acceptatieprocedure.

Juni 2018

Bouwrijp maken: wat is het juiste contractmodel?

De fase bouwrijp maken omvat al die technische disciplines die benodigd zijn voordat de feitelijke realisatie van een project kan worden gestart. Al naar gelang de projectspecifieke locatie komen er meer technische aspecten bij kijken.

 

LandwaterMei 2018

Waterbouw en contractmanagement

Het vakgebied waterbouw omvat veel uiteenlopende werkzaamheden. Naast het opwaarderen van watergangen en dijkverbeteringstrajecten vallen hier ook de nieuwbouw danwel renovatie van binnenstedelijke kademuren onder.

April 2018

Riolering en GC 2005

Rioleringswerkzaamheden worden traditiegetrouw uitgevoerd op basis van een RAW-bestek. In hoofdstuk 25 staan dan de technische normen en eisen, de UAV 2012 regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer.

 

dakenraadMaart 2018

Wegenbouw en contracten

Voor de introductie van de UAV-GC werden wegenbouwprojecten voornamelijk opgedragen op basis van de RAW-besteksystematiek. Hoofdstuk 81.2 van de 2015 versie geeft de technische bepalingen van asfaltverhardingen.

dakenraad Februari 2018

Meer kennis nodig over kabels en leidingen

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen km aan ondergrondse kabels en leidingen. Ter voorkoming van graafschade is het een must dat zowel opdrachtgever als aannemer weten wat hun rechten en verplichtingen zijn...

 

dakenraadDecember 2017

De aannemer als uitgeperste citroen

Ondanks positieve berichtgeving dat de orderportefeuilles weer redelijk tot goed zijn gevuld, is er bepaald geen reden de vlag te hijsen. Wie wat vaker een kijkje in de keuken van de aannemer neemt, komt tot een beeld van een zieke markt.

dakenraad December 2017

GC 2005 en bodemaspecten

Binnen infrastructurele werken vormen geotechnische aspecten een toprisico. Te vaak nog stagneren werkzaamheden door bijvoorbeeld een verontreiniging, bodemvreemde materialen, archeologie, niet gesprongen explosieven of de aanwezigheid van onbekende kabels en leidingen...

 

dakenraadNovember 2017

Procesdeel GC 2005 veronachtzaamd

In het vorige nummer van Land + Water stond de Vraagspecificatie nr. 1 (technische eisen) centraal. Nu wordt Vraagspecificatie nr. 2, het procesdeel, behandeld...

dakenraad Oktober 2017

GC 2005 en vraagspecificatie nr. 1

Het GC-contract integreert voor de opdrachtnemer de procesfuncties van ontwerp en realisatie. Steeds zal een opdrachtgever per project moeten bezien welk deel van het ontwerp bij de markt komt te liggen...

 

dakenraadSeptember 2017

GC 2005 en de wettelijke kaders

De UAV-GC 2005 (Geïntergreerd Contract) staat nimmer op zichzelf. Het contract model kan dan ook niet geïsoleerd functioneren en heeft steeds raakvlakken met relevante wet- en regelgeving...

dakenraad Juli 2017

UAV-GC 2005: Contractdocumenten

Binnen het GC-contract zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer actief. Om te zien welke partij verantwoordelijkheid is voor wat, is kennis van de contractdocumenten en hun structuur vereist. De diverse contractdocumenten worden in chronologie besproken. Het belang van deze volgorde is groot...

 

dakenraadJuni 2017

Contractmanagement 2.0

Helaas staat contractmanagement in de dakenbranche bij veel bedrijven nog steeds in de kinderschoenen. Tijd om stil te staan en te reflecteren wat de mogelijkheden zijn...

dakenraadJuni 2017

Structuur GC contract

In deze nieuwe rubriek besteden we aandacht aan de opmars van het geïntergreerde contract. Alhoewel voor standaardwerken de RAW 2015 nog steeds voldoet, zijn er steeds meer opdrachtgevers die hun technische uitvraag baseren op de UAV-GC 2005...

 

dakenraadDecember 2016

Bouwteam

In deze Dakenraad wordt een checklist gegeven van minimum aspecten...

dakenraadoktober 2016

Bouwteam

Het bouwteammodel is ontstaan vanuit de wens van een opdrachtgever dat deze in de uitvoering...

 

dakenraadseptember 2016

Systems engineering en GC, deel 3

Als er vanuit de kern van het systeem naar buiten wordt gekeken...

dakenraadjuni 2016

Systems engineering en GC, deel 2

Daar waar SE wordt gekoppeld aan het geïntergreerd contract zullen er doorgaans twee vraagspecificaties (VS) worden geformuleerd....

 

dakenraadapril 2016

Systems engineering en GC, deel 1

Ook de dakaannemer die meer en meer met prestatieconcepten en GC-contracten wordt geconfronteerd, dient zich van de ontwikkelingen op de hoogte...

dakenraadfebruari 2016

Contract & wijzigingen (slot)

In Dakenraad nr129. werd stilgestaan bij de systemetiek van wijzigingen in een geïntergreerd contract (CG). In deze aflevering staat de ....

 

dakenraaddecember 2015

Contract & wijzigingen

De dakenmarkt bevindt zich in een transitie. Steeds meer worden de traditionele contractvormen...

dakenraadseptember 2015

Kwaliteitsborging en GC contract

Inmiddels worden binnen de dakenbranche steeds meer projecten geïntegreerd uitgevoerd. Met geïntegreerd wordt in dit verband gedoeld op het feit dat de...

 

dakenraadseptember 2014

Vraag & Antwoord bepalen de prijs

Binnen deze serie is al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de op een dakaannemer rustende waarschuwingsplicht.

dakenraadjuni 2014

OMOP Bestekken

In deze aflevering van de serie 'Proces en Organisatie' wordt stilgestaan bij de zogenoemde OMOP Bestekken...

 

dakenraadapril 2014

Update Tenderproces

In deze aflevering van de serie Proces en organisatie wordt stilgestaan bij de zeer recente ontwikkelingen op het gebied van aanbestedingsrecht.

dakenraadfebruari 2014

Van contact naar contract

Alhoewel ondernemers met debeste intenties met elkaar samenwerken rijst op enig moment vaak de vraag: ben ik met mijn onderneming wel of niet gebonden...

 

dakenraaddecember 2013

Tendermanagement

Op basis van de nieuwe aanbestedingswet en de daaraan gekoppelde Gids Proportionaliteit moet een aanbestedende dienst als ...

dakenraadoktober 2013

Status informatie binnen GC-contract

Na 1 april 2013 is de trend waarneembaar dat ook binnen de dakenbranche wordt gegund op basis van EMVI...

 

dakenraadseptember 2013

Werk aan de winkel

In diverse bijdrage in deze serie werd al ruim voor de invoering van de aanbestedingswet stilgestaan bij de impact die een en ander heeft voor een dakaannemer.

dakenraadapril 2013

IMT

In deze Dakenraad ditmaal aandacht voor IMT, de door Dean Kashiwagi ontwikkelde theorie over de meetbaarheid of liever gezegd de waardeerbaarheid van informatie.

 

dakenraadfebruari 2013

Aanbestedingswet

In deze uitgave van Dakenraad wordt stilgestaan bij de gevolgen van de aanbestedingswet.

dakenraadDecember 2012

Sun Tzu: een medicijn tegen de crisis?

De bouwproductie blijft stagneren: orderportefeuilles slinken en prijzen blijven onder druk staan.

 

dakenraadoktober 2012

EMVI en Aanbesteding

Steeds vaker worden grote projecten in de dakenbranche met een aanbestedingsprocedure in de markt gezet.

dakenraadjuni 2012

Eisen aan Eisen

Een slimme dakaannemer is op zijn toekomst voorbereid!

 

dakenraadapril 2012

UAV 2012

Op 30 januari van dit jaar werden de nieuwe uniforme admistrative voorwaarden voor de uitvoering van werken (afgekort UAV) editie 2012 veastgesteld.

bouwregelsmaart 2012

UAV 2012: Een gemiste kans!

De Staatscourant van 31 januari 2012 melde dat de UAV 2012 een feit zijn.

dakenraadfebruari 2012

Toetsingshygiëne?!

Alhoewel de dakenbranche nog veelal werkt op basis van tradionele contracten, waarbij de procesfuncties ontwerp en uitvoering zijn gescheiden, is er een tendens naar innovatief waarneembaar.

dakenraaddecember 2011

Filosofie in de bouw

In deze editie van Dakenraad wordt stilgestaan bij het praktisch nut van toegepaste filosofie.

dakenraadoktober 2011

Civiele aansprakelijkheid voor instortingen van en gebreken in opgeleverde gebouwen

Door Mr. D.P. (Pieter) de Vries

dakenraadoktober 2011

Plan van aanpak, wat een kans!

In deze editie van Dakenraad wordt kort stilgestaan bij het fenomeen ‘plan van aanpak’, dat vaak bij gunning een beslissende rol blijkt te spelen.

dakenraadseptember 2011

Opvolgingsdrama's

In zijn boek 'leiderschap ontraatseld' wordt de stelling ingenomen dat het afscheid van de directeur wordt gezien als de lakmoesproef van leiderschap...

dakenraadjuni 2011

Prijsstijgingen

Bouwen is een kwestie van rekenen. Binnen een relatie korte perode dient een calculator de technische uitvraag van den opdrachtgever op het netvlies te hebben...

dakenraadmei 2011

Minder faalkosten door projectpartnering

Om faalkosten terug te dringen en wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen te bevorderen, is er in de bouw een tendens te bespeuren dat de human factor steeds meer op de voorgrond treedt.

dakenraadapril 2011

Vastlegging en regelgeving

Onder aanvoering van het instituut Bouwrecht wordt er op dit moment gewerkt aan een lichte herziening van de UAV1989.

dakenraadfebruari 2011

Risicomanagement en aanbesteding van innovatieve contracten

Door Mr. D.P. de Vries - Kpieto! BV, RISNET-ambassadeur

dakenraaddecember 2010

Lean bouwen

In deze aflevering van ‘Proces en Organisatie’ wordt stilgestaan bij het fenomeen leanconstruction. Waar komt dit vandaan, wat is het en kan de dakaannemer of de toelerancier het inzetten ter bestrijding van faalkosten?

dakenraad05 oktober 2010

In de bouw valt veel te winnen

Kpieto staat voor: "ik heb het begrepen", begint De Vries het gesprek, direkt gevolgd door de vraag: Wat heb je dan begrepen?

stabu29 september 2010

Een risico overkomt je niet het is een keuze

Hoewel mr. D.P. (Pieter) de Vries naar eigen zeggen altijd met veel plezier bouwrecht heeft gedaan, raakte hij gefrustreerd door het feit dat hij als advokaat pas ingeschakeld werd wanneer het te laat was.

riet15 september 2010

Nieuwsbrief Rietdekkers

Thema nummer 'Juridische zaken'

29 april 2010
Informatiestroom & positie onderaannemer

Daar waar een opdrachtgever heeft gekozen om te werken op basis van een standaard bestek (STABU dan wel RAW) verloopt de communicatie jegens de hoofdaannemer top – down. Uitgangspunt binnen de van toepassing zijnde Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1989) is immers dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de door haar gegeven orders en aanwijzingen, terwijl de hoofdaannemer op basis van § 6 lid 2 UAV 1989 in beginsel verplicht is tot het opvolgen van deze orders en aanwijzingen.  Lees verder >

29 april 2010

Kick off
Dikwijls wordt voor de feitelijke start van de bouwwerkzaamheden door de opdrachtgever een kick off-vergadering georganiseerd. Daar waar een uitvoerende partij haar organisatorische processen in orde heeft, heeft zij reeds zelf de relevante informatie betrekkelijk tot de kick off-meeting paraat, waardoor zij tijdens een dergelijke bijeenkomst proactief kan acteren.  Lees verder >
artikel

29 april 2010

Risico-management
De hoofdfunctie van een bestek of een vraagspecificatie is de zogenaamde economische functie. Hiermee wordt bedoeld dat het bestek dusdanig compleet en transparant is, dat een inschrijvende partij op een snelle wijze tot een verantwoorde inschrijfsom kan komen.

4 maart 2010

Bouw en ketenintegratie
Ketenintegratie zou kunnen worden omschreven als het management, gericht op het beheersen en optimaliseren van met name informatie- en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels van een bedrijf, waarbij hier het uitvoerend bouwbedrijf als uitgangspunt wordt genomen.  Lees verder >

4 maart 2010
Innovatieve contracten en communicatie  

artikel

Inmiddels zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor het geïntegreerde contract (de zogenaamde UAV-gc, versie 2005) binnen het bouwcontractenrecht niet meer weg te denken. Anders dan binnen de UAV 1989, krijgt de opdrachtnemer binnen dit bouworganisatiemodel een wezenlijk andere rol toebedeeld.  

15 januari 2010

Duurzame communicatie in de Bouw

artikel Het begrip ´duurzaamheid´ is niet alleen in de maatschappelijke context een hot item, ook binnen de bouwbranche steekt het begrip duurzaamheid in tal van discussies de kop op. In deze bijdrage wordt getracht het begrip duurzaamheid nader in te kaderen en wordt stil gestaan bij de vraag of het begrip duurzaamheid ook betrekking kan hebben op de wijze van communiceren tussen de bouwpartners. 

14 januari 2010
Wijzigingen UAV 1989 & communicatie
artikel Onlangs werd door het Instituut Bouwrecht bekend gemaakt dat binnen het stelsel van de UAV 1989 wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van welke paragrafen mogelijk een facelift zouden moeten krijgen. In deze bijdrage wordt stil gestaan bij een update van de UAV 1989 in relatie tot de communicatie tussen de diverse bouwparticipanten.